Przejdź do treści

Polityka Jakości

Polityka Jakości Ośrodka Terapii Oddechowej VENTAMED Spółka z o.o. opiera się na szerzeniu polityki opieki nad pacjentem z niewydolnością oddechową w jego rodzinnym środowisku.

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez:

 • doskonalenie procesów opiekuńczych nad pacjentem z niewydolnością oddechową;
 • systematyczny rozwój zarządzania z uwzględnieniem ochrony zasobów naturalnych i spełnienia wymagań prawnych;
 • doskonalenie komunikacji wewnętrznej i podnoszenie kompetencji i zaangażowania personelu;
 • podnoszenie poziomu zaufania poprzez budowanie poprawnych relacji miedzy personelem medycznym a pacjentem i jego rodziną;
 • doskonalenie działań uwzględniających wpływ działalności na środowisko.

W trosce o spełnienie oczekiwań i wymagań naszych klientów oraz ochronę środowiska dokonywane są przeglądy, oceny i aktualizacje systemu zarządzania. Wnioski płynące z przeprowadzanych analiz rynkowych i finansowych wykorzystywane są do podejmowania decyzji strategicznych.

Kadra Zarządzająca i Pracownicy poprzez własny wkład w tworzenie nowej jakości, pragną umacniać stabilną pozycję Ośrodka Terapii Oddechowej VENTAMED Spółka z o.o. na rynku, czerpiąc jednocześnie osobistą satysfakcję z uczestniczenia w procesie rozwoju.
Prezes Ośrodka Terapii Oddechowej VENTAMED Spółka z o.o. bezpośrednio uczestniczy w pracach nad osiąganiem i utrzymaniem deklarowanej jakości i jest gwarantem prawidłowego funkcjonowania wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

Prezes Zarządu VENTAMED
Zielona Góra
dnia 01.02.2013 r.

Certyfikat Jakości zgodny z Normą ISO 9001:2009

Starania o ciągłe podnoszenie jakości usług zaowocowały uzyskaniem przez NZOZ Terapia Oddechowa VentaMED w dniu 01.10.2009 r. Certyfikatu PN EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) obejmującego świadczenia usług medycznych związanych z wentylacją mechaniczną i tlenoterapią w warunkach domowych.

Od marca 2009r. NZOZ VentaMED podjął działania zmierzające do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, według normy PN EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008), które objęły zakład w zakresie realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

System Zarządzania Jakością umożliwia sprawne kierowanie procesami jakościowymi w ramach działalności zakładu, a w szczególności przynosi znaczne korzyści:

 • zapewnia systemowe zarządzanie zasobami, wiedza oraz procesem obsługi pacjenta,
 • wspomaga procesy zarządzania jednostką przy wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi do pomiaru jakości, efektywności, skuteczności działań Zakładu,
 • poprawia organizacji pracy,
 • podnosi prestiż,
 • pozwala udokumentował podejmowane działania,
 • uruchamia proces ciągłego doskonalenia działalności poprzez stałą ocenę założonych celów i osiągniętych rezultatów,
 • zapewnia sprawny przepływ informacji.

Opracowany i wdrożony System Zarządzania Jakością, dnia 11 i 12 września 2009 roku został poddany certyfikacji przez jednostkę certyfikującą ZETOM-CERT, akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji. Audyt certyfikacyjny wykonywany był zgodnie z wymaganiami wobec jednostek certyfikacyjnych.

Konsekwentnie realizując określone cele, NZOZ Ventamed pozytywnie przeszedł audyt certyfikacyjny. W wyniku czego został wydany certyfikat na zgodność z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008).

Certyfikat jest ważny 3 lata. W trakcie okresu ważności certyfikatu przeprowadzane są audyty okresowe w celu sprawdzenia zgodności i skuteczności realizowanych dzialań w certyfikowanym obszarze.